Umesto pruge od Brankovog do Pan?eva?kog mosta, koja se uklanja do kraja godine, bi?e zelena oaza. Budu?i izgled parka uz Kara?or?evu ulicu koji ?e biti sastavni deo nove zelene linije.

Prema nacrtu Generalnog urbanisti?kog plana (GUP), zbog rastere?enja saobra?aja, za ?etiri godine trebalo bi da po?ne izgradnja saobra?ajnog tunela ispod Ade Ciganlije. Prema re?ima glavnog gradskog arhitekte Milutina Foli?a, projekat bi trebalo da se uradi do 2022. godine. U istom roku planiran je završetak ure?enja pristupnih saobra?ajnica srednjeg magistralnog prstena.

Predstavnici srpskog Ministarstva gra?evine i hrvatskog Ministarstva pomorstva, saobra?aja i infrastrukture sasta?e se u petak, 9. marta, u Beogradu i to ?e biti prvi takav sastanak posle više od 20 godina, piše Blic.


Pritzkerova nagrada je najvažnija nagrada u oblasti arhitekture, koja se dodeljuje živim arhitektima koji su svojim radom dali dosledan i zna?ajan doprinos ?ove?anstvu kroz polje umetni?ke arhitekture. Ova nagrada se dodeljuje pojedincima, a ne kompanijama u kojima rade, kao što je to recimo bio slu?aj 2000. godine (kada je žiri odabrao Rem Koolhaas-a umesto kompanije OMA) ili 2016. (umesto kompanije Elemental izabran je Alejandro Aravena).

Svi ponešto znamo o najve?im svetskim gra?evinama – inženjerskim dostignu?ima koji su simboli gradova u kojima se nalaze, kao i simboli dostignu?a ?ove?anstva – ali šta zapravo znamo o ovakvim neboderima koji su zapo?eti, ali nikada nisu završeni? Odeljenje za visoke zgrade i urbane sredine (The Council on Tall Buildings and Urban Habitat) je 2014. objavilo izveštaj sa listom 20 najviših zgrada koje nikada nisu dovršene (ažurirana lista se može prona?i ovde).

Po?etkom decembra pokrenut je tender za izbor izvo?a?a na projektu postavljanja tramvajske pruge preko Mosta na Adi. U me?uvremenu prikupljene su tri ponude, a krajem prošlog meseca doneta je odluka o dodeli ugovora najpovoljnijem ponu?a?u koji ?ini srpsko-francuski konzorcijum “Energoprojekt niskogradnja” i “Colas rail”.

Designed by YU-Build