U?eš?e železni?kog transporta u ukupnim robnim tokovima na srpskom tržištu je izme?u 10 i 15%, iako je potencijal, kako isti?u stru?njaci, za to mnogo ve?i. U rekonstrukciju železnica u Srbiji u narednom periodu bi?e uloženo oko 3 mlrd EUR, a kvalitetnija infrastruktura ?e, naglašavaju u Ministarstvu gra?evinarstva, saobra?aja i infrastrukture, doprineti da zahtevi za prevozom robe budu ve?i.

?elnici grada predstavili su ju?e prezentaciju idejnog rešenja za tre?i sektor saobra?ajnice Unutrašnjeg magistralnog prstena (UMP).

Unutrašnja obilaznica oko Beograda ?e pored spoljne, koja se gradi sa republikom, olakšati funkcionisanje saobra?aja u prestonici i jedan je od prioriteta ove gradske vlasti - rekao je gradski menadžer Goran Vesi?.

I zatvorenici imaju dušu! Dobar deo zatvora u Srbiji bi?e renoviran ili nadogra?en u 2017, a Uprava za izvršenje krivi?nih sankcija Ministarstva pravde ?e u narednoj godini u te svrhe izdvojiti ukupno 796,6 miliona dinara.

U planu je i izgradnja tri nova zatvora.

Vodoskok, koji gradski ?elnici najavljuju kao jedno od budu?ih obeležja prestonice, za ukupno 155 dana trebalo bi „PMC inženjering” da izgradi i osposobi za rad.

Bager se, posle brojnih najava, odlaganja i ponovnih najava, kona?no doselio na Trg Slavija.

Nakon dva izgra?ena logisti?ka centra na 180 hektara u industrijskoj zoni 5.1 u Šimanovcima, a koji su u zakupu špediterske kompanije Milšped, Industrijski park Beograd (IPB) najavljuje po?etak gradnje još jedne poslovne hale. Kako kaže Vukajlo Lainovi?, jedan od direktora te kompanije, u toku je prikupljanje dokumentacije i potpisivanje ugovora, dok izgradnja kre?e po?etkom decembra. Tre?i logisti?ki centar dobio je ve? i svog zakupca.

Najavljeno sre?ivanje Bezistana, prolaza u samom centru prestonice koji spaja Trg Nikole Paši?a i Terazije, mora?e da sa?eka neka bolja vremena.
Naime, Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju donela je odluku o obustavi postupka izrade Tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju Bezistana pošto za posao vrednosti dva miliona dinara nije pristigla nijedna ponuda!

Designed by YU-Build