Još samo deset dana preostalo je do stupanja na snagu novog pravilnika po kojem ?e svi kiosci na tri centralne gradske opštine, Vra?aru, Starom gradu i Savskom vencu, morati da budu uniformisani.

 

Fakultet za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu postao poznat u Evropi po najnovijoj tehnologiji. Mašina "ra?a" ljudske implantate, ali i delove za automobile...
Kuk, zubni implantat, složeni deo za mašinu, prototip za automobilsku industriju - sve to, uz pomo? 3D štampa?a, prave u laboratoriji "3D impuls" Fakulteta za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu.

Šest vojvo?anskih opština dobilo je sredstva za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata na svojim teritorijama, a pokrajinski sekretar za energetiku, gra?evinarstvo i saobra?aj Nenad Grbi? uru?io je u Pokrajinskoj vladi ugovore o prenosu sredstava predstavnicima tih lokalnih samouprava.

TV 5 - Druga faza radova na Studentskom domu u Kr?agovu odvija se po planu.

 

 

 

U nedelju, 18. novembra 2016. godine, održana je Prva (konstitutivna) sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije ?etvrtog saziva u sedištu Inženjerske komore Srbije u Beogradu. Na izborima za ?lanove Skupštine koji su sprovedeni u periodu od septembra do novembra 2016. godine, ?lanovi Komore izabrali su novih 120 ?lanova, a na sednici je potvr?en mandat 119 ?lanova.

Lokalna samouprava namerava da se dugoro?no kreditno zaduži za 22,8 miliona evra, ?ime bi se obezbedilo nekoliko kapitalnih investicija u narednim godinama me?u kojima su putna infrastruktura, nova autobuska stanica, izgradnja objekata osnovnog obrazovanja i Legata Nikole Koke Jankovi?a.

Designed by YU-Build