Narodna banka Srbije donela je novu Odluku o sadržaju, rokovima i na?inu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbe?enim hipotekom, piše na sajtu NBS.

Ovom odlukom, piše na sajtu, koja je doneta na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, utvr?eno je da licencirani procenitelji mogu ostvariti uvid u bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbe?enim hipotekom, a koju vodi NBS.

 
Grad Kragujevac predstavio je u Kini, na sajmu Put svile u Sianu, svoje potencijale i nameru da privu?e investitore i to projektom Kapija Evrope (Gate of Europe), prenosi portal Ritam grada.
 
U okviru projekta Industrijski park Phoenix, Kragujevac želi da razvija industrijsku zonu, kroz izgradnju infrastrukture, proizvodnih objekata i dovo?enje investitora koji bi u tim objektima pokretali industrijsku proizvodnju.

Do nedavno ruglo Beograda, Kara?or?eva ulica, dobila je potpuno novi izgled. Završena je obnova devet fasada na zgradama koja je po?ela u oktobru prošle godine, tako je ovaj deo popularnog kruga dvojke zasijao.

Gradski menadžer Goran Vesi? izjavio je danas da su investitori koji ?e graditi kineski kulturni centar u Beogradu uplatili u gradski budžet naknadu za gra?evinsko zemljište u iznosu od 417 miliona dinara i da ?e danas dobiti gra?evinsku dozvolu.

Ministarstvo održivog razvoja Crne Gore izdalo je gra?evinsku dozvolu za izgradnju poddeonice koju ?ini most Podovi sa pripadaju?im delovima otvorene trase.

Ovaj most nalazi se na deonici autoputa od Smokovca do Mateševa.

Proizvodno-montažno preduze?e Jedinstvo iz Sevojna zabeležilo je snažan rast poslovanja u protekloj poslovnoj godini, kome je doprinela i konsolidacija novog zavisnog preduze?a Novi Pazar put.
 
Jedinstvo je u prošloj godini zabeležilo poslovni prihod od nepunih šest milijardi dinara (rast od 31,2%), dok je poslovna dobit sko?ila 2,5 puta, na 501,6 miliona dinara. Konsolidovana neto dobit dostigla je 409,2 miliona dinara i bila je 4,2 puta ve?a u odnosu na godinu pre.

Designed by YU-Build