Sredinom oktobra prošle godine po?ela je sanacija u Zemunskom parku, a u okviru ovih radova park ?e biti ure?en, sanirana ošte?ena i dotrajala infrastruktura i osveženo zapušteno zelenilo. Radi se o jednom od najvrednijih gradskih parkova, koji kao zašti?eno prirodno dobro predstavlja pravo urbano bogatstvo sa 15 stabala pod zaštitom države.

U proteklih pet godina cena stambenog kvadrata u Beogradu sko?ila je za 25 procenata, što nije obeshrabrilo oko 10.000 gra?ana da krov nad glavom protekle godine prona?u upravo u glavnom gradu.

 

Aleksandar Varnavski, direktor kompanije Termoelektrana-toplana Pan?evo, i Ji Ksiaorong, predsednik holdinga Shanghai electric group, potpisali su ugovor o izgradnji pan?eva?ke termoelektrane vredne 180 miliona EUR.

Velika rekonstrukcija Muzeja grada Beograda (bivša Nova vojna akademija) u Resavskoj 40b, na uglu Resavske i Nemanjine, privremeno je - odložena. 

Naime, na tender za Izradu urbanisti?kog projekta sa razradom Idejnog rešenja za rekonstrukciju i dogradnju objekta u Resavskoj 40b i prenamenu u Muzej grada Beograda, pristigla je samo jedna ponuda, i to od strane firme “Energoprojekt urbanizam i arhitektura”, koja je od strane nadležnih ocenjena kao - neprihvatljiva.

Reforma izdavanja gra?evinskih dozvola kroz novi Zakon o planiranju i izgradnji, usvojenim u decembru 2014. godine, pojednostavila je administrativne procedure, skratila vreme potrebno za dobijanje gra?evinskih dozvola i smanjila troškove investitorima. Zakon je uklonio zna?ajne prepreke bržem razvoju gra?evinske industrije u Srbiji, obezbedio preduslove za njen brži rast, kao i za brži razvoj naše ekonomije.

Nadovezuju?i se na veliki uspeh prošlogodišnjeg poslovnog foruma „Italy-Serbia: Business Links - Local Infrastructure”, održanog u Beogradu u organizaciji Konfindustrije Srbija, Asolombarde (asocijacija italijanskih kompanije na teritoriji italijanske regije Lombardija), BET-a i EuBuild-a, koji je okupio 35 italijanskih kompanija i 22 lokalne samouprave, nakon kojeg su italijanske kompanije pokazale izuzetnu zainteresovanost za infrastrukturne projekte u Srbiji, u Milanu je ju?e nastavljeno sa aktivnostiima posve?enim promociji potencijala za saradnju u oblasti energetike, životne sredine i infrastrukture. 

Designed by YU-Build