Eksploatacioni troškovi

Početak Gore Naredna


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

OpstiDeo.gif (2336 bytes)

Eksploatacioni troškovi obuhvataju one troškove koji su neposredno u vezi sa mašinom tokom njenog proizvodnog rada. Ovde ulaze:


Troškovi održavanja

Troškovi održavanja se procenjuju i utvrđuju na osnovu iskustvenih podataka kod izvršenja istih ili sličnih radova. Mogu se koristiti i preporuke proizvođača, koji se opet baziraju na velikom broju statistički obrađenih podataka. Troškovi održavanja obuhvataju male i srednje popravke i dnevni servis, pranje i podmazivanje. Oni zavise od:

  • konkretne mašine
  • uslova rada
  • kvaliteta održavanja

 

Troškovi habajućih delova

U ove troškove svrstavaju se troškovi zamene i održavanja guma (pneumatika) kao i troškovi zamene metalnih delova izloženih neposrednom habanju, kao što su zubi i sečiva na iskopnim i utovarnim organima, čelična užad, čeljusti drobilica, lopatice sa mešalicama, lamele za prenos snage i sl.

Troškovi održavanja i zamene guma kod drumskih vozila obračunavaju se po jednom preveženom tona-kilometru (kod transportnih preduzeća i transportnih usluga) ili po radnom času (kod građevinskih mašina).

Obračun troškova i zamene guma kod drumskih vozila vrši se na bazi veka trajanja guma (pneumatika). Da bi se primenio proračun koštanja po radnom času, mora se obaviti transformacija veka trajanja guma u km u zavisnosti od eksploatacione brzine po radnom času, po sledećoj formuli:

Troškovi zamene guma = 1.10 * (Nabavna vrednost guma / Vek trajanja guma)

Faktor 1.10 obuhvata vrednost rada pri zameni pneumatika

Ovim troškovima pripadaju i troškovi zamene zubaca kod kašike bagera, rijača ili dozera i ojačanog dela noža mašina za zemljane radove, ali ih treba podeliti sa brojem eksploatacionih sati kako bili svedeni na efektivni sat rada. 

 

Troškovi energije

Kod proračuna utroška pogonske energije odvojeno se postupa u slučaju kada je pogon pomoću elektromotora, odnosno kada se radi o motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. U oba slučaja uzima se u obzir da li je mašina, odnosno pogonski motor, potpuno ili delimično opterećen. Kako se kod mašinskog rada uzima u obzir korišćenje radnog vremena preko odgovarajućeg koeficijenta, na isti način treba i kod proračuna utroška energije o tome voditi računa.

Opšti obrazac za proračun utroška goriva ima oblik:

gde su:

  • No-nominalna snaga motora
  • gs-specifična potrošnja energije (goriva)
  • ke-koeficijent potrošnje, kreće se od 0,45 do 0,75 (srednja vrednost oko 0,60) analogno koeficijentu korišćenja radnog vremena

Uobičajeno je da se troškovi maziva i rad na podmazivanju mašina uzima u iznosu od 10% od vrednosti mašina

 

Troškovi radne snage

Za proračun troškova radne snage potrebno je znati kakva se kvalifikacija zahteva za određenu vrstu mašine, kao i koji je broj radnika u posadi. Radnik je plaćen za svaki sat koji provede na gradilištu, radila mašina ili ne.

Na raznim vrstama mašina rade rukovaoci različitog nivoa stručnosti. Nivo stučnosti kod radnika definiše se kategorijom od I do IX. I kategorija je potpuno nekvalifikovani radnik i ova kategorija je praktično nestala sa gradilišta, dok IX kategorija radnika podrazumeva iskusnog VKV radnika, što je rang više škole.  Rukovaoci mašina su obično nivoa od VII pa naviše.

U trošak radne snage ne spada samo plata već i prevoz radnika, topli obrok kao i zakonske dažbine državi u kojoj se radi.

 

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu